دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

جواد قاسمی    (۴ کالا موجود است.)

 • مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده های میانه
  ۵۰,۰۰۰ ريال
 • شرح التلویحات اللوحیه والعرشیه (المنطق) (جلد اول) (عربی)

  شرح التلویحات اللوحیه والعرشیه (المنطق) (جلد اول) (عربی)

  لبتاشو: التلویحات اللوحیه و العرشیه یکى از آثار مهم شیخ اشراق شهابالدین سهروردى (۵۴۹ ۵۸۷) است، و ابنکمونه، عزالدوله سعد بن منصور بغدادى (درگذشته ۶۸۳ ق )، از حکماى معاصر خواجه نصیرالدین طوسى، اولین کسى است که بر آن شرح نوشته است. ابنکمونه در شرح التلویحات، با استفاده از مجموع دانش زمانه خود و بهرهگرفتن از سایر آثار سهروردى، در توضیح دشواریهاى متن در حد قابل تحسینى از عهده برآمده است این شرح در برجسته کردن آراء شیخ اشراق و نیز در فهم نظرات ابنسینا در الشفاء و الاشارات، استاد صامت ارزشمندى است. این شرح در سه جلد است و اثر حاضر جلد اول آن بهشمار مىرود که اختصاص به منطق دارد.

  ۴۵۰,۰۰۰ ريال
 • شرح التلویحات اللوحیه والعرشیه (الطبیعیات) (جلد دوم) (عربی)

  شرح التلویحات اللوحیه والعرشیه (الطبیعیات) (جلد دوم) (عربی)

  لبتاشو: التلویحات اللوحیه و العرشیه یکى از آثار مهم شیخ اشراق شهابالدین سهروردى (۵۴۹ ۵۸۷) است، و ابنکمونه، عزالدوله سعد بن منصور بغدادى (درگذشته ۶۸۳ ق )، از حکماى معاصر خواجه نصیرالدین طوسى، اولین کسى است که بر آن شرح نوشته است. ابنکمونه در شرح التلویحات، با استفاده از مجموع دانش زمانه خود و بهرهگرفتن از سایر آثار سهروردى، در توضیح دشواریهاى متن در حد قابل تحسینى از عهده برآمده است این شرح در برجسته کردن آراء شیخ اشراق و نیز در فهم نظرات ابنسینا در الشفاء و الاشارات، استاد صامت ارزشمندى است. این شرح در سه جلد است و اثر حاضر جلد اول آن بهشمار مىرود که اختصاص به منطق دارد.

  ۴۵۰,۰۰۰ ريال
 • شرح التلویحات اللوحیه والعرشیه (الالهیات) (جلد سوم) (عربی)

  شرح التلویحات اللوحیه والعرشیه (الالهیات) (جلد سوم) (عربی)

  لبتاشو: التلویحات اللوحیه و العرشیه یکى از آثار مهم شیخ اشراق شهابالدین سهروردى (۵۴۹ ۵۸۷) است، و ابنکمونه، عزالدوله سعد بن منصور بغدادى (درگذشته ۶۸۳ ق )، از حکماى معاصر خواجه نصیرالدین طوسى، اولین کسى است که بر آن شرح نوشته است. ابنکمونه در شرح التلویحات، با استفاده از مجموع دانش زمانه خود و بهرهگرفتن از سایر آثار سهروردى، در توضیح دشواریهاى متن در حد قابل تحسینى از عهده برآمده است این شرح در برجسته کردن آراء شیخ اشراق و نیز در فهم نظرات ابنسینا در الشفاء و الاشارات، استاد صامت ارزشمندى است. این شرح در سه جلد است و اثر حاضر جلد اول آن بهشمار مىرود که اختصاص به منطق دارد.

  ۴۵۰,۰۰۰ ريال