دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

فلسفه جدید غرب    (۷۶ کالا موجود است.)

 • فلسفه معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم(تاریخ فلسفه غرب۱۰)
  موجود نیست
 • مجموعه مقالات۳: فلسفه غرب(جهانگیری)
  موجود نیست
 • براهین اثبات وجود خدا در نقدشبهات هاسپرز
  ۳۳,۰۰۰ ريال
 • بحران نیهیلیسم فکری و هنری نیچه
  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه انتقادی تاریخ

  فلسفه انتقادی تاریخ

  فلسفه انتقادی تاریخ از اقسام فلسفه علم است و از پیوند میان فلسفه و تاریخ حاصل می شود؛ بنابراین از جمله فلسفه های مضاف قلمداد می شود و به لحاظ معرفت شناسی در حوزه معرفت شناسی مقید مورد مطالعه قرار می گیرد. در فلسفه انتقادی از منظر معرفت شناسی به تاریخ پرداخته می شود و حوزه ای است که با تاریخ نگاری، هم پوشی و تداخل دارد. این حوزه معرفتی، از ارتباط متقابل مورخ و گذشته تاریخی و تداخل افق های زمانی حال و گذشته به وجود می آید و شناخت و تحلیل تاریخ را در پرتو نگرشی ساختاری و نظام مند مورد نظر دارد. کتاب فلسفه انتقادی تاریخ که نتیحه تلاش علمی دکتر سیدابوالفضل رضوی است، به ساز و کار پیدایش و تحول علم تاریخ می پردازد. برخلاف فلسفه نظری تاریخ که سابقه ای بس طولانی داشته و می توان سابقه آن را تا شروع حیات جمعی انسان و دغدغه وی نسبت به هستی و حیات به عقب برگرداند؛ فلسفه انتقادی تاریخ، دانش جدیدی است که در قرن بیستم به بار نشسته و به مباحثی چون عینیت و جایگاه امر واقع در تاریخ، علیت در تاریخ، تبیین در تاریخ، تعمیم و قانون مندی در تاریخ، تفسیر در تاریخ، روش شناسی تاریخی و جایگاه رویکردهای مختلفی از قبیل رویکرد پوزیتیویستی و هرمنوتیکی در تاریخ می پردازد. کتاب فلسفه انتقادی تاریخ به قلم دکتر سیدابوالفضل رضوی در دو بخش و چهار فصل تنظیم شده است که مطالب هر فصل بنا بر ملاحظه های کیفی، به لحاظ کمی برابر نیستند و در حکم ضرورت فصل دوم بخش دوم طولانی تر از دیگر فصل ها است. فصل اول بخش نخست به مفهوم پردازی درباره موضوع پرداخته و ماهیت فلسفه تاریخ، موضوعیت آن، نسبت میان تاریخ و فلسفه، سابقه طرح موضوع و ابهام هایی را که در این عرصه وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در ادامه بر پایه تقسیم بندی رایج در فلسفه تاریخ، دو برداشت متفاوت که با عنوان های فلسفه نظری و فلسفه انتقادی تاریخ از آنها یاد می شود، مطرح شده و جایگاه نگرش های دوری و خطی در فلسفه نظری آمده است. فصل دوم این بخش در حکم ضرورتی که پژوهش های حاضر در حوزه فلسفه تاریخ کمتر بدان پرداخته اند، ضمن طرح پیشینه و سابقه مباحث مربوط به فلسفه انتقادی تاریخ و بررسی سهم دیدگاه ها و مکتب های تاثیرگذار در سیر تعالی معرفت تاریخی در قرون جدید، با رویکرد انتقادی نگرش های سلبی درباره جایگاه معرفتی تاریخ را بررسی می کند و دیدگاه تاریخی اندیشمندانی چون ارسطو در دنیای باستان و دکارت در راس قرون جدید را مورد نقد و نظر قرار می دهد. علم تاریخ در افق پست مدرنیست و رهاوردی که نگرش های پست مدرنی در حوزه معرفتی تاریخ به همراه داشته، آخرین مبحثی است که در فصل دوم بخش اول بررسی شده است. فصل اول بخش دوم با عنوان روش شناسی و ساز و کار معرفتی تاریخ، نخست جایگاه تاریخ را در نسبت میان علم و معرفت برسی می کند و آن گاه با در نظر داشتن ساز و کار پیدایش علوم به طور کلی، به ساز و کار تکوین و تحول علم تاریخ می پردازد و آن گاه این پرسش مهم را جست و جو می کند که آیا تاریخ علم است یا خیر؟ در ادامه، اهمیت و جایگاه روش شناسی در تاریخ را با اهتمام به دیدگاه های پوزیتیویستی و ایدئالیستی بررسی می کند و سپس همگرایی میان تاریخ و علوم اجتماعی و اهمیت درک بین رشته ای در تاریخ را مورد نظر قرار می دهد. فصل دوم این بخش با عنوان مبادی و مبانی فلسفه انتقادی تاریخ مباحث مهمی همچون عینیت، علیت، تبیین، تعمیم و قانونمندی و تفسیر در تاریخ را با درنظر داشتن دیدگاه ها و نقطه نظرهای مختلف مطرح در هر حوزه بررسی می کند؛ به خصوص در مبحث تفسیر در تاریخ ارتباط هرمنوتیک و معرفت تاریخی بررسی شده و اهمیتی که رویکردهای هرمنوتیکی می توانند به عنوان روشی در فهم بهتر معرفت تاریخی به کار بیایند را موردنظر قرار داده است. در این مبحث ضمن شرح پیشینه و سیر تحول هرمنوتیک، در هنگام طرح دیدگاه های اندیشمندان مختلف، به اقتضای بحث، بررسی ارتباط آرای هرمنوتیست ها و چگونگی تاثیرگذاری آنها در شان معرفت تاریخی موردنظر بوده است.

  ۷۰,۰۰۰ ريال
 • مابعد الطبیعه چگونه ممکن است

  مابعد الطبیعه چگونه ممکن است

  کانت در دو کتاب بسیار مهمش، "نقد عقل محض" و "تمهیدات"، به طرح بررسی این مساله پرداخت که آیا مابعدالطبیعه ممکن است؟ وی به این پرسش، نهایتا پاسخ منفی داد. این نظر تاثیر بسیار گسترده ای بر آرای اندیشمندان پس از وی گذاشت. به طوری که گفته شده است پس از کانت نمی توانیم دربارۀ مابعدالطبیعه و از جمله اثبات خداوند رای مثبتی عرضه نماییم. نگارنده در کتاب حاضر در صدد اثبات امکان مابعدالطبیعه است. کتاب با تکیه بر منابع اصیل تفکر اسلامی و با آگاهی از منابع اصیل غربی و صبغۀ پژوهشی نگاشته شده است. مباحث کتاب عبارت است از: اصل هویت و فطری گرایی؛ ادراک حسی و اصل هویت؛ ادراک حسی و مفهوم هستی؛ مفاهیم؛ و مابعدالطبیعه: مفهوم و امکان آن. فهرست کتاب عبارت است از: *فصل اول: اصل هویت و فطری گرایی ۱/ اصل؛۲/معنی معرفت فطری؛۳/اشاره ای به تاریخ فطری گرایی؛۴/معرفت پیشینی:تبیینی لوگیکوس؛ *فصل دوم: ادراک حسی و اصل هویت ۱/؛ارسطو: چگونگی حصول اصول اولیه۲/تصور کانت از شهود عقلانی؛۳/تصور هیوم از شهود عقلانی؛ ۴/بازگشت به ارسطو و توضیح پیدایش و ماهیت اصل هویت؛ ۵/لاک و اصل هویت؛ ۶/قضیه حملی و اصل هویت،و فیلسوفان مسلمان؛ ۷/نحوه دفاع ارسطو از بنیادی ترین اصل قانون هستی؛ ۸/آرای فیلسوفان مسلمان در باب پیدایش اصول اولیه- عقل فعال،عقل بالملکه *فصل سوم: ادراک حسی و مفهوم هستی (وجود) ۱/احساس و اداراک حسی؛ ۲/ مدرک بالذات و مدرک بالعرض: حیثیت التفاتی؛ ۳/ کیفیات اولی و کیفیات ثانوی: امپدکلس و اتمیان؛ ۴/ کیفیات اولی و کیفیات ثانوی: گالیله و دکارت؛ ۵/ ادراک حسی و ذهن؛ ۶/ادراک حسی و کیفیات به اصطلاح ثانوی؛ ۷/ بحثی درباره شک گرایی در باب رنگ؛ ۸/ منشا فهم هستی؛ ۱۰/ پیدایش ذهن. *فصل چهارم: مفاهیم ۱/تنوع مفاهیم؛ ۲/ذهن: نقد علم پیشینی و علم حضوری؛ ۳/ معقولات ثانیه فلسفی: تاریخچه ای مختصر و رائه ملاک؛ ۴/ مفهوم وجود؛ ۵/ اشتراک معنوی مفهوم وجود؛ ۶/ اطلاق تشکیکی مفهوم وجود بر واقعیت. *فصل پنجم: مابعدالطبیعه: مفهوم و امکان آن ۱/مفهوم ارسطویی مابعدالطبیعه؛ ۲/مفهوم سینوی مابعدالطبیعه؛ ۳/تصور کانتی از مابعدالطبیعه: تاریخچه ای از یک تصور نادرست؛ ۵/ مابعدالطبیعه، یعنی علم به « وجود بما هو وجود» ممکن است.

  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • بررسی و نقد برگزیده افکار برتراند راسل
  موجود نیست
 • مجموعه آثار :بررسی افکار هیوم و راسل (جلد ۳)
  ۳۵۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه های اگزیستانس
  ۳۰,۰۰۰ ريال