مصطفی ملکوتیان

دکتر مصطفی ملکوتیان در سال 1335 در شهر آران و بیدگل بدنیا آمد.ایشان دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس (در سال 1375 )بوده وهم اکنون عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد. عنوان پایان نامه دکتری ایشان : بررسی مقایسه ای چرائی وچگونگی وقوع انقلاب های فرانسه روسیه وایران عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :سیاست وحکومت در فلسطین اشغالی است
.مشاغل و سمتهای مورد تصدی :
مصطفی ملکوتیان عضو هیئت علمی( دانشیار )دانشگاه تهران از سال 1367 تا کنون می باشد.
ایشان در سال 1368 به عنوان استاد نمونه در دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی سپاه در قم انتخاب شده است.
آثار :
-انقلاب اسلامی ایران .
-انقلابهای متعارض
-بازخوانی علل وقوع انقلاب اسلامی در سپهر نظریه پردازی ها جغرافیا وسیاست
-سیری در نظریه های انقلاب
-معرفی و نقد و ارزیابی نظریه های مربوط به زمینه ها و علل وقوع پدیده انقلاب
-یورشهای تبلیغاتی آمریکا در جنگ ویتنام

زمینه کاری: