دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

پرسش    

 • شاعران در زمانه عسرت
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • درباره شعر
  ۹۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه، تکثیر، جنسیت
  ۶۰,۰۰۰ ريال
 • نگاهی دوباره به مبانی حکمت انسی

  نگاهی دوباره به مبانی حکمت انسی

  اثر حاضر که در کتاب سوم از مجموعه «فردیدیه» است، دربردارنده بررسی و تحلیل مبادی و مبانی حکمت انسی در افکار و آرای «سیداحمد فردید» است و در سه بخش کلی تالیف و تدوین شده است: «حکمت انسی و دیگر انحای حکمت»، «انحای حکمت و مناهج منطق» و «وجود و مابه الوجود موجود به انضمام بحث مختصری در باب غربزرگی». این اثر، به قلم «سیدعباس معارف» نگاشته شده و به دلیل بیماری و مرگ ایشان، ناتمام مانده و تنها جلد نخست آن آماده چاپ شده است. «معارف» در این اثر، حکمت انسی را به عنوان یکی از انواع حکمت، در افکار و اندیشه های «فردید»، یکی از حکمای انسی معاصر، مورد تحلیل قرار داده است و این نوع حکمت را از منظر دیدگاه های این حکیم به بوته نقد و نظر کشانده است.

  موجود نیست
 • مبانی حکمی اقتصاد و معیشت
  ۲۵,۰۰۰ ريال
 • فلسفه چیست؟
  ۲۴۰,۰۰۰ ريال
 • کلیسای مسیح در ادوار تاریخ

  کلیسای مسیح در ادوار تاریخ

  این کتاب به مطالعه ی مسیحیت در سه دوره ی "پاگانیسم (شرک) و کاسمولوژیسم یونانی دومی"، "تئیسم (خدامداری) و تئولوژیسم مسیحی" و "اومانیسم (بشر انگاری) و فرهنگ دنیوی جدید غرب" اختصاص دارد که در آن تاریخ تحولات کلیسای مسیح در ادوار تاریخی بررسی می شود. در کتاب آمده است: "دوران یونانی رومی که در آن تفکر حصولی و منطقی متافیزیک و فلسفی غالب است.... در این دوره، بشر به جای خدا یا خدایان به عالم واقع اصالت داده و اولین گرایش صرف به حیات دنیوی و این جهانی کردن در دین و فرهنگ پیدا می شود... دوره ی تئیسم (خدا انگاری) که در آن خدای واحد مورد پرستش قرار گرفته و مجددا موضوع تفکر بشری می شود و گرایش به حیات دنیوی مورد تحدید و تکفیر و تفسیق قرار می گیرد؛ زندگی به صورت دینی درمی آید و توجه به آخرت و آن جهان از مسائل اساسی انسان مسیحی است... دوره ی اومانیسم (بشرمداری) که در آن انسان دایرمدار عالم انگاشته می شود و گرایش به فرهنگ صرفا دنیوی به صورتی مضاعف پیدا می شود.

  ۴۰,۰۰۰ ريال